Miten innovointia ja luovuutta voidaan johtaa organisaatiossa?

Luovuuden johtaminen
Haluamme tuoda sivustollamme esiin uusia innovaatioita, ja innovoinnista syntyneitä tuotteita. Tällä kertaa haluammekin hieman pohtia, mikä saa Start-up yritykset ja muunlaistekin tahot kehittelemään liiketoimintaansa ja hiomaan uusia ideoita ja tuotteita. Mistä innovaatio oikeastaan muodostuu, tai mitä kehittymiseen ja hyvän keksinnön syntymiseen tarvitaan? Sen sijaan että tässä artikkelissa pohtisimme pelkästään luovuuteen vaikuttavia seikkoja henkilökohtaisesti, pohdimme sitä yrityksessä. Millainen johtajuustyyli siis sopii luovan ja innovatiivisen työympäristön luomiseen?

Autenttinen johtajuus innovoinnin lähteenä

Autenttinen johtajuus määriteltiin neljän tekijän kautta: se lisää itsetuntemusta, luo sisäistetyn moraalikäsityksen organisaatiossa, luo läpinäkyvää vuorovaikutusta työntekijöiden ja johtajan välillä ja luo tasapainoista tiedon prosessointia. Toinen perspektiivi autenttiseen johtajuuteen on artikkelissa esitetty Avalion näkemys, jonka mukaan johtajan tulee olla tietoinen omista vahvuuksista, heikkouksista ja johtajuuden vaikutuksista itseensä, sekä hyväksyä nämä ja olla oma itsensä.

Tieteellinen artikkeli pohjalla todisteena

Tämän autenttisen johtajuuden vaikutusta tutkittiinkin Müceldilin,Turanin & Erdilin vuonna 2013 julkaistussa artikkelissa heidän tutkimuksestaan. Artikkeli julkaistiin alkunperin nimellä: The influence of authentic leadership on creativity and innovativeness.

Kokonaisuudessaan, artikkeli loi empiiristä näyttöä autenttisen johtajuuden positiivisesta vaikutuksesta luovuuteen ja innovatiivisuuteen, sekä tuki aiempaa tutkimusta näiden yhteydestä. Se loi myös uutta tietoa etenkin itsetuntemuksen ja tasapainotetun tiedon prosessoinnin tärkeydestä innovatiivisuuden lisäämiseksi organisaatiossa. Jatkotutkimusehdotuksiksi ehdotettiin tutkimusta muissa kulttuuriympäristöissä, muilla metodeilla ja pohtien muita mahdollisia autenttisen johtajuuden ja innovatiivisuuden välisiä muuttujia kuin luovuutta. Lisäksi, voidaan tutkia muita autenttisen johtajuuden hyötyjä kuin innovatiivisuuden lisääminen.

Koen tutkimuksen aihealueeltaan oleelliseksi, sillä innovatiivisuuden tärkeyden korostumisessa kompleksisessa, globalisoituvassa toimintaympäristössä on syytä pohtia, mikä on johtajuuden rooli tähän, ja millainen johtajuus on tehokkainta tällaisessa kontekstissa. Müceldili ym. (2013, s. 679-680) vetoaa, että tämä tutkimustieto on oleellista niin tutkijoille kuin käytännön johtajuuttakin harjoittaville. Koska tutkimus toi esille erityisesti tasapainotetun tiedon prosessoinnin ja itsetuntemuksen merkityksen autenttisessa johtamisessa, oli hyvä, että näistä annettiin myös käytännön esimerkki, että niitä voidaan soveltaa luoden reiluja päätöksentekoprosesseja sekä objektiivista ja analysoivaa tiedonkäsittelyä (Müceldili ym., 2013, s. 680).