Informaatioarkkitehtuuri

Informaatioarkkitehtuuri tarkoittaa lyhyesti sitä, että verkkosivusto on rakennettu loogisesti niin että käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon nopeasti ja vaivattomasti. Käsitteenä se tarkoittaa myös tieteenalaa, joka tutkii kaikenlaisen informaation erilaista luokittelua ja organisointia, ja sen ultimaattinen tarkoitus on helpottaa internetin käyttäjien hakeman tiedon löytämistä, tällöin informaatioarkkitehtuuri on rakennettu onnistuneesti ja hyvin. Digitaalista informaatioarkkitehtuuria kutsutaan usein myös informaatiosuunniteluksi, ja käytännössä sitä käytetään verkkosivustojen sekä -palveluiden, ja niiden sisällön järjestelyn yhteydessä. Mutta kyseisellä käsitteellä saatetaan viitata myös muuhun kuin digitaaliseen julkaisun rakentamiseen, kuten esimerkiksi vaikkapa kirjaston järjestelyyn, kirjojen, lehtien sekä musiikin osalta.

Informaatioarkkitehtuurien yleisimpiin suunnittelijoihin kuuluvat pääasiassa graafiset suunnittelijat, ohjelmoijat, verkkopalveluiden kehittäjät sekä suunnittelijat, tekniset arkkitehdit ja käyttöliittymäsuunnittelijat. Jokaisella alan ammattilaisella on suuri merkitys halutun lopputuloksen saamiseksi. Kun esimerkiksi ohjelmoijat sekä palveluiden kehittäjät ovat saaneet työnsä jonkin sivuston arkkitehtuurissa valmiiksi, annetaan tässä vaiheessa usein paino graafikolle (tai graafikoille) jotka tekevät sivuston ulkoasusta miellyttävän ja näin ollen parantavat sivun mukavuutta käyttäjille huomattavasti. Olennaisia tukipilareita informaation saatavuudessa ovat esimerkiksi sivustolla sijaitsevan tiedon yksityiskohtainen luokittelu eri kategorioihin / asiayhteyksiin, sekä yksinkertaiset navigaatio- sekä hakuohjelmat. Tässäkin tapauksessa myös graafisella ulkoasulla on merkittävä osa kokonaisuuden valmiiksi saattamisessa, ja ideaalissa lopputuloksessa sivusto kuulostaa sekä näyttää samasta puusta veistetyltä.

Hankaluuksiksi informaatioarkkitehtuurien toteuttamisessa luetaan muun muassa informaation määrällinen jatkuva ja loputon kasvu, useat kulttuurilliset sekä yksilölliset erot ihmisten näkökulmissa ja niiden moninaisuuksissa, ja ennen kaikkea pysyä ajan hermoilla sekä kärryillä jatkuvasti päivittyvissä standardeissa.

Informaatioarkkitehtien tyypillisiä dokumentteja ovat esimerkiksi graafiselle suunnittelijalle tehdyt mustavalkoiset piirrokset tehtävän sivuston elementtien tärkeysjärjestyksestä, sisällysluettelot tekstimuodossa, esitysohjelmilla toteutetut sivustojen prototyypit sekä sivu- ja sisältökartat. Muodollista koulutusta alalle ei juuri vielä tänä päivänä ole, joten useammat itsensä kyseisiksi työntekijöiksi lukevat omaavat erittäin laajan ja moninaisen koulutustaustan. Kyseiseksi työksi lasketaan suunnittelun ja tekemisen ohella myös neuvottelijana toimiminen eri asioiden suunnittelijoiden välillä.

Myös sisällönhallinta on keskeinen osa tyypillistä informaatiosuunnittelua. Tällä tarkoitetaan tiedon sekä tiedostojen luomista ja lopullista tuhoamista, tai erittäin pitkäaikaista arkistointia. Tuhottavaksi tiedoksi luetaan yleensä vanhenevat, vesileimatut, jäljitetyt sekä yksityishenkilöille tarkoitetut tiedostot. Suurin osa kaikesta datasta ja tiedosta kuitenkin arkistoidaan, vaikkei niiden myöhemmälle tarpeellisuudelle ole minkäänlaisia takeita.

Normaaleimpia ongelmia tiedostojärjestelmien informaatiossa ovat usein käyttäjien itsensä tekemät muutokset, sekaannukset, samojen asioiden toisto sekä yleistymään päin ollut heikko turvallisuus. Tämän takia järjestelmiä kehitetään jatkuvasti eteenpäin, jotta lopulta päästäisiin siihen ideaaliin lopputulokseen, että informaatio on loogisesti järjestelty niin, että sisällöstä hyötyviä ei missään vaiheessa johdeta harhaan väärillä tai vanhoilla tiedoilla tai dokumenteilla. Sen takia sivustoihin halutut muutokset käytetään yleisesti niiden tekijöiden läpi, ja dokumentit sekä muut tiedostot ovat tarkoin suojattu, jotta kolmannet osapuolet pysty sekoittamaan asioita keskenään ja aiheuttamaan näin turhaa vaivaa.

Eli informaatiosuunnittelun aloituksesta haluttuun lopputulokseen on hyvin pitkä matka. Ohessa mainitsemani ongelmat ja epäkohdat normeissa ovat vain mainintoja sekä esimerkkejä, eli oikeasti tuotantoprosessi sisältää vieläkin enemmän mahdollisia vastoinkäymisiä. Tämän takia järjestelmällistä toimintaa pyritään kehittämään juuri siihen suuntaan, että internet-suunnittelu olisi myös tekijöilleen helposti omaksuttavissa ja tehtävissä. Usein on myös päädytty käyttämään ratkaisuna erilaisia järjestelmiä, jotka hoitavat itsessään kaikki epäkohdat ja tekevät halutut muutokset käyttäjäystävällisemmäksi käyttäjäpalautteen perusteella, jolloin itse informaatioarkkitehtuurista vastaavien ei tarvitse tehdä kaikkea työtä palveluiden sekä sivustojen ylläpitämiseksi. Loppujen lopuksihan kaikista tärkeintä on saada aikaan toimiva palvelu, joka on käyttäjäystävällinen, ja josta löytää vaivatta kaiken tarvitsemansa.

 

Sisällöntuotanto digitaalisissa julkaisuissa

Sisällöntuottajan rooli on nyky-yhteiskunnan työympäristössä on erittäin laajaksi kasvanut käsite henkilöstä joka sanan mukaisesti tuottaa sisältöä jollekin yritykselle tai organisaatiolle. Lyhyesti kuvailtuna sisällöntuottajat kirjoittavat yritysten julkisia lausuntoja ja päivittävät näiden sosiaalisen median kanavat, kirjoittavat blogi tekstejä sekä artikkeleita ja toimivat tarpeen mukaan niin valokuvaajina kuin graafikkoinakin. Esimerkkeinä esimerkiksi valaisinfirman sisällöntuottaja, joka matkustaa ympäri maata/maailmaa kuvaamassa yrityksen suunnittelemia ja toteuttamia valaisinratkaisuja, muokkaavat kuvat silmää miellyttäviksi ja myyviksi, kirjoittavat aiheesta blogi tekstin tai artikkelin, ja julkaisevat kyseisen kokonaisuuden yrityksen omassa blogissa / yrityksen omilla nettisivuilla sekä levittävät jutun sisällön kaikelle kansalle nähtäväksi. Toisena esimerkkinä mainittakoon vaikkapa mainostoimiston sisällöntuottaja, jonka tehtävän kuvaan kuuluvat muun muassa mainosten teko alusta loppuun, ulkopuolisen yrityksen (mainoksen maksajan) mielen mukaisesti ja yritystä mahdollisimman hyvin edustavaksi sekä myyväksi. Jälkeisessä esimerkissä on myös mahdollista, että työnkuva on jaettu kahtia erikseen mainoksen ulkoasun suunnittelevalle graafikolle, ja sisällöntuottaminen eli mainostekstin teko erikseen toiselle henkilölle.

Sisällöntuottaja myös kantaa täyden vastuun omista kirjoituksistaan, eivätkä esimerkiksi mielipidekirjoitukset yritysten nettisivuilla saati lehdissä kuulu sisällöntuottajan piiriin. Painetun lehden sisällöntuottajista mainittakoon sen verran, että työ käytännössä samaa kuin digitaalisen sisällöntuottajan, tässä tapauksessa vain käytetään Internetin sijasta printtilehteä. Vaikka työt ovatkin samanlaatuisia, ja usein yksi sisällöntuottaja saattaa tehdä töitä freelancerina sekä Internet julkaisuihin, että lehtiin, täytyy silti muistaa että työnkuvat eroavat suuresti tuottamiseen käytettävien ohjelmien sekä materiaalien osalta. Sisällöntuottajan kannattaa valita tekeekö työuraansa ennemmin vakituisena työntekijänä vai freelancerina. Vakituisilla työntekijöillä on taattu kuukausipalkka, kun taas freelancerina toimiessa välttää ne yritysten ns ”kuivat kaudet” jolloin itsensä voi työllistää jonkun muun yrityksen alaisena. Saattaa myös olla, että freelancerina tienaa paikoittain enemmän, mutta vaarana on aina se ettei välttämättä löydä työnantajaa, ja näin ollen vakituinen työpaikka on taasen parempi vaihtoehto. Kyseessä on siis hyvin hankala työ juuri siinä mielessä, että täytyisi osata seurata maailman tilannetta sen verran, että osaa valita itselleen sopivamman toimintamallin.

Työnkuvasta riippuen sisällöntuottaja joko päättää tai on ennalta päätetty, mistä hän kirjoittaa. Vasta siinä vaiheessa saattaa kohdata ongelmia kun tekstiä täytyy varsinaisesti ruveta kirjoittamaan. Sisällöntuottajan työssä on myös usein deadlinet, mutta tekstin syntymisen kanssa kannattaa ottaa aikansa. Kun inspiraatio kirjoittamiseen löytyy, kannattaa tekstiä kirjoittaa maksimissaan 3-4 tuntia, riippuen kirjoittajan resursseista. Näin koko tekstiä sitoo yhteinen punainen lanka ja tekstin yleinen rakenne pysyy paremmin kasassa, kun osaa ajoittaa tekemisen ja tauot hyvin. Teksti kannattaa myös tarkistaa kirjoitusvirheiden ja turhien toistojen varalta ennen kun sen lähettää oikolukijalle, joka lukee tekstin läpi, tarkistaa kieliopin ja tekee viimeiset tarvittavat yksityiskohtaiset korjaukset.

 

 

 

Sisällöntuotanto käsitetään usein kirjoittamisen muodossa, mutta se saattaa pitää sisällään paljon muutakin. Esimerkiksi useimmiten graafikot ovat sisällöntuottajan roolissa, sillä he tuottavat kirjaimellisesti sisältöä nettisivuille ja niiden julkaisuihin, pääasiassa kuvien sekä videoiden muodossa. Myös yrityksien sivujen ulkoasujen sekä logojen suunnittelu luetaan kuuluvaksi sisällöntuotannon piiriin. Myös sisällöntuottajina toimivat graafikot työskentelevät usein joko tunti- tai urakkapalkalla freelancereina. Tämä toimintamalli on sekä heille, kuvittajille että kirjoittajille usein hedelmällinen sen sisältämän vaihtelevuuden vuoksi.

Sisällöntuottajat vastaavat siis hyvin pitkälle siitä mitä kuluttajat näkevät nettisivuilla, oli se sitten tekstiä, kuvia, videoita, mitä ikinä. Hyvät sisällöntuottajat takaavat myös paikkansa yhteiskunnan rattaissa, sillä työnsä kunnolla osaavia alan ammattilaisia on huomattavasti vähemmän kuin pelkkiä kirjoittajia tai graafikoita. Työnkuva on siis laajempi kuin edellä mainituilla, ja näin ollen vaatii se yleisesti ottaen vielä enemmän vankkaa osaamista ja kattavaa koulutustaustaa.

 

Google on osa jokapäiväistä elämäämme

Tämänkertainen amdesign.fi artikkelimme kertoo hieman faktoja ja taustoja jättiläisestä nimeltä Google. Yhdeksi maailman suurimmista yrityksistä kasvaneesta Googlesta on tullut osa jokapäiväistä elämäämme. Nykyään Googlen liikevaihto on yli 60 miljardia dollaria ja henkilökuntaa talosta löytyy lähes 55 tuhatta ihmistä. Larry Page ja Sergei Brin nimiset kaverukset starttasivat vuonna 1996 eräänlaisen projektin, jonka ideana oli kehittää Internetissä tapahtuvia hakuja. Tästä Google sai alkunsa, he perustivat google.com nimisen web-osoitteen vuonna 1997 ja itse yhtiö perustettiin noin vuotta myöhemmin. Hakukone oli aluksi hyvin pieni, mutta se alkoi niittämään suosiota heti 2000-luvun alusta lähtien kun Page ja Brin päättivät alkaa myydä mainostilaa yrityksille google.com:iin. Yhtiö pääsi pörssiin jo vuonna 2004 jolloin yhden osakkeen arvo oli 85 dollaria, koko yrityksen arvoksi laskettiin noin 23 miljardia dollaria. Kuten kaikki tietää, Google on saavuttanut suosiotaan huimaa vauhtia ja kasvattaa sitä edelleen. Palvelut ovat laajentuneet hakukoneesta useisiin eri toimialoihin. Nykyään yrityksellä on esimerkiksi Google Analytics niminen ohjelmisto, jolla voidaan seurata erittäin tarkasti kävijöiden määrää eri sivustoilla tai palveluilla. Yksi suurin harppaus Googlella on ollut Google Maps niminen palvelu, jonka avulla voidaan hakea osoitteita ympäri maailmaa ja katsoa kuvia joita ympäri maapallon ajelevat Googlen autot ovat napanneet. Nykyään Google tarjoaa kuvia jopa Marsista sekä Kuusta, palvelut kantavat nimiä Google Mars ja Google Moon.

Google on kaiken muun lisäksi myös mukana puhelin bisneksessä. Vuonna 2007 oli puhetta että Google meinasi valmistaa oman älypuhelimensa joka olisi kantanut nimeä gPhone, kyseessä olisi ollut kilpailija kaikkien tuntemalle Applen valmistamalle iPhonelle. Tämä projekti ei kuitenkaan saanut tuulta purjeisiin, mutta ken tietää jos sellainen vielä joskus saadaan ilmoille? Google on kuitenkin saanut osansa älypuhelimien markkinaosuudesta, sillä he ovat lanseeranneet Nexus nimisiä puhelimia sekä taulutietokoneita joiden valmistusapuna ovat olleet isoja puhelinjättiläisiä kuten Samsung, HTC, Motorola, LG ja Asus. Nexuksessa käytetään Android käyttöjärjestelmää ja ne ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton ympäri maailmaa. Google osaa kyllä hommansa, ei voi muuta sanoa.

Päivittäin yhä useampi ja useampi ihminen sukeltaa Googlen palveluihin, tarjolla on kaikkien tuntema hakukone jota käytetään miljoonia kertoja päivittäin, Gmail sähköposti joka on tämänhetkisten tietojen mukaan se kaikista suosituin sähköposteista, Google Drive joka tarjoaa ilmaista tallennustilaa aina 15 gigatavuun asti, Google kääntäjä jonka avulla käännät kätevästi vierasta kieltä suomeksi (joskin käännös suomeksi on vielä hieman kehitteillä, sillä kaikkihan tietää että Suomen kieli ei ole se helpoin kaikkineen tavuineen ja päätteineen). Googlen tarjoamia palveluita on niin monimuotoisesti, että kaikkien niiden luettelointiin menisi monta tuntia. Maailma muuttuu päivä päivältä yhä teknisempään suuntaan ja on ollut paljon puhetta että tulevaisuudessa Google voisi kasvaa niin isoksi että se tulee olemaan osa kaikkea ihmisten tekemistä.

Googlella on ympäri maailmaa lukuisia eri palvelintiloja ja kokoluokaltaan ne ovat aivan käsittämättömän isoja. Meillä kotosuomessa Googlen palvelintila sijaitsee Haminassa entisen paperitehtaan tiloissa. Tilat otettiin käyttöön kesän jälkeen vuonna 2011 ja myöhemmin Google on ilmoittanut perustavansa myös toisen palvelintilan suomeen. Suomen runkoverkko ja tekninen osaaminen on niin hyvää että Google haluaa sijoittaa osan palveluistaan meille. Tuotteiden kehitykseen liittyvä yksikkö sijaitsee Oulussa joka perustettiin sinen vuonna 2010 ja Googlen ainoa toimipiste sijaitsee pääkaupungissamme Helsingissä joka avattiin vuonna 2006. Nykyään Suomen toimipisteen johtajana toimii Ari Ojansivu niminen henkilö.

Nyt olet perehtynyt hieman laaja-alaisemmin Googleen ja voitkin heittää pieniä tietoiskuja kavereillesi vaikkapa viikonlopun kunniaksi. Kiitos kaikille lukijoille ja hyvää päivän jatkoa!

 

 

Muotoilu, sekä urheilu yhdistettynä

Urheiluvarusteiden muotoilu. Oletko ikinä miettinyt, että myös niinkin arkisten asioiden kuten vaikkapa jalkapallokenkien (nappikset) takana on superlahjakkaita muotoilijoita? Kun puhutaan designista, se käytännössä käsittää lähes kaikki mahdolliset esineet sekä tavarat, mitä maa päällään kantaa. Ajattelimmekin tänään hieman käydä läpi näitä asioita urheilun näkökulmasta. On monenlaisia urheilijoita, mutta yksi enemmistö erottuu edukseen kuitenkin selkeästi. Olit sitten juoksija, jalkapalloilija, jääkiekkoilija, tai mikä muu tahansa urheilija, haluat että sinun varusteesi näyttävät hyvältä, sekä tuntuvat hyvältä!

Esimerkiksi jalkapallossa tähän on panostettu huimasti, sillä markkinoille tupsahtelee tämän tästä toinen toistaan hullumpia nappiksia. Jos olet esimerkiksi seurannut Cristiano Ronaldon taivalta kohti maailman huippua, olet varmasti huomannut hänen pitäneen jopa satoja erilaisia nappiksia uransa aikana. Ronaldollahan on sponsorisopimus Niken kanssa, joten hän saa sieltä suunnalta nappiksensa.

Juuri nyt 2014 pidetyissä Brasilian MM-kisoissa Nike lanseerasi isosti uuden nappulakenkänsä, Magista Obra. Tiedätkö mistä sana Magista tulee? Mepäs tiedämmekin! Kenkä luotiin alunperin keskikenttämiehille, koska kengän rakenne sopii tähän pelityyliin. Keskikentän moottorilta vaaditaan yleensä nopeaa suunnanmuutospeliä, joka vaatii liikkuvat, kevyet, sekä hyvin muotoillut nappulakengät. Nimi Magista sitten tulee nimistä Mario Götze & Andres Iniesta. Nämä kaksi herraa ovat tämän linjaston kasvot, eikä suotta. Molemmat ovat maailman huippuja, kun puhutaan pelinrakentajista.

Nike on vuosikymmenten saatossa tuonut upeaa muotoilua kenkien muodossa, niin urheilukentille, kuin sitten taas jokapäiväiseen arkeemme. Suosittelemmekin että vilkaiset esimerkiksi sivustoa Nike.com, sillä pystyt jopa sieltä suoraan tilaamaan itsellesi juuri sopivia kenkiä! Nikelle on myös tullut täksi vuodeksi uudistus, nimeltä ”NikeiD”. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voit rakentaa oman unelmiesi kengän, Nike.com sivustolla. Sinulla on siis mahdollisuus rakentaa oma kenkäsi täysin alusta, ja voit halutessasi saada siihen vaikkama oman nimesi brodeerattuna! Kengän rakentaminen on helppoa, sinun tulee vain valita pohja, jonka jälkeen on vuorossa erilaisten logo, sekä värielementtien valitseminen.

Jos palaamme vielä hetkellisesti urheilun maailmaan, sekä siellä nähtävän muotoilun pariin, voimme mainita tietysti Niken suurimman kilpailijan, Adidaksen. Näillä kahdella miljardiluokan bisneksellä on aina pientä vastakkainasettelua, sillä molemmat ovat alansa suurimpia toimijoita. Adidas, sekä Nike ovat molemmat tunnettuja omaperäisistä muotoiluvalinnoistaan, sekä tietysti huippulaatuisista kengistä. Ei pidä kuitenkaan hätkähtää, sillä molemmat yhtiöt ovat brändänneet tuotteensa useisiin satoihin erilaisiin tavaroihin. Esimerkiksi T-paidat, reput, sukat, käytännössä kaikki vaatekappaleet mitä voit pukea päällesi, on molempien portfolioon kyllä hienosti sisällytetty.

Jääkiekossa tätä muotoilua ei valitettavasti niin paljon pääse näkymään, johtuen siitä, että suojat ovat peliasujen alla tietysti piilossa. On toki erilaisia luistimia, jossa muuten johtavimpia merkkejä ovat Bauer, sekä CCM. Nämä kaksi valmistajaa tekevät varmasti yli puolet maailman huippuluistimista. Luistimissa on vaan erittäin rajatut mahdollisuudet käyttää kovin luovaa muotoilua, joten valitettavasti jääkiekkoilijat joutuvat lähinnä värimaailman kanssa kikkailemaan, mikäli haluavat jotain hieman erilaista päälleen.

Mikäli sinä olet kiinnostunut muotoilusta, tai muuten vaan rakastat urheilua, otathan meihin välittömästi yhteyttä. Pyrimme kokoajan parantamaan suomalaista urheilukulttuuria, ja etsimmekin jatkuvalla syötöllä uusia huippuosaajia tämän ihanan perinteen pariin. Jos tunnet piston sydänmessäsi, sekä olet mielestäsi valmis työskentelemään täyspäiväisesti urheilun parissa, jätäthän yhteystietosi alla olevaan kommenttikenttään. Voit jättää esimerkiksi pelkän sähköpostiosoitteen, sillä tavoitamme sinut sitä kautta parhaiten.

Mikäli sinulla tulee lisäkysymyksiä, ethän epäröi ottaa meihin uudelleen yhteyttä. Mukavaa päivän jatkoa, sekä rauhallista joulun odotusta!

Mitä sana “Muotoilu” merkitsee?

Nykypäivänä sana ”muotoilu” on useasti rinnastettavissa luovuuteen. Muotoilu kääntyy englanniksi ”Design”, ja tämä onkin ollut ns. ”in” jo vuosikymmeniä. Tuhannet ammattidesignerit villiinnyttävät muotiviikkoja maailmalla, vuodesta toiseen. Designin oleellisimpia osia on siis luoda henkeä jokapäiväisiin materioihin, sekä asioihin.

Design voi käsittää lähestulkoon mitä tahansa. Esimerkiksi internet-sivusto voi olla designiltään esimerkiksi huippulaatua. Huippulaatuisen designin tunnistaa esimerkiksi siitä, että jokainen yksityiskohta, sekä väri on tarkoin valittu, eikä virheille ole jätetty varaa. Useat nettisivustot ovatkin rakennettu sillä periaatteella, että ne ovat helppoja käyttää, sekä miellyttävät silmää. Voin myös kertoa kokemuksesta, etten todellakaan haluaisi viettää aikaani sivustolla, missä muotoilu on tehty alusta asti, niin sanotusti päin mäntyä! Onkin siis erittäin tärkeää, että muotoilun avulla saadaan uuden asiakkaan huomio kiinnitettyä välittömästi.

Olemme tutkineet internetiä jo vuosikausia, sekä työryhmänne omaa kymmenien vuosien kokemuksen desiginin suunnittelusta & tuottamisesta. Matkamme varrella olemmekin törmänneet toinen toistaan mielenkiintoisempiin sivustoihin, joista voimme nostaa sinulle esimerkiksi pari tähän näkyville. Toissapäivänä työryhmänne teki tutkimustyötä netticasinoista, johon sisältyi myös sisällön tarkistaminen. Oleellisena osana sisällön tarkistamista on tietenkin visuaalinen laatu, sekä toteutus. Vierailimme sivustolla casino-ilmaiskierrokset.net ja voimme todeta, että juuri tämän sivuston toteuttaja on selkeästi käyttänyt kaikki visuaaliset taitonsa hyödykseen!

Sivusto on erittäin minimalistisesti toteutettu, mutta silti jokainen väriyksityiskohta on loistavasti aseteltu, sekä todella tarkkaan mietitty. Mikäli et ole sivustolla vieraillut, voimme suositella tätä lämpimästi, mikäli design kiinnostaa sinua.

Nykypäivän designerit tienaavat hurjia summia, ja voitanee puhua muodin suurimmista ilmiöistä. Pitää kuitenkin muistaa, että design ei ole ainoastaan muodin orja, vaan tätä käytetään lähes jokaisessa arkisessa askareessa. Mikäli omistat esimerkiksi uuden puhelimen, tämän muotoiluun on luultavasti käytetty hurja määrä aikaa. Onkin siis tärkeää, että olet hyvin perillä muotoilun eri vaiheista, mikäli tätä tahdot arvostella.

Esimerkiksi suomessa designerit, sekä muotoilijat ovat vielä kovin aliarvostettuja. On kuitenkin huomattu, että suomesta vientituotteesta on jo vuosien saatossa viety huippulaatuista muotoilua ulkomaille. Yksi esimerkeistä pitää mainita, ja se on tietysti Marimekko. Marimekko on suomalaisen muotoilun edelläkävi, enkä usko, että kukaan pääsee edes lähelle Marimekon vientituotetta. Tuote on brändätty niin hyvin, että se on jopa maailman kuuluisimpien joukossa! Tämä on tietysti suuren luokan saavutus suomalaiselle, perinteitä ylläpitävälle yhtiölle.

Mikäli siis olet ajatellut ryhtyväsi muotoilijaksi, suosittelemme että etsit esimerkiksi googlen avulla tietoa avautuvista koulutusmahdollisuuksista, sekä työpaikoista. Opiskelu muotoilun parissa kannattaa aina, sillä jopa maailman parhaimmatkin designerit käyttävät hurjan määrän ajastaan opiskeluun, jotta pysyvät jatkuvasti vaihtuvien trendien perässä! Suomessa yleisimpiä paikkoja opiskella muotoilua on esimerkiksi Helsingissä. Suomen pääkaupunkina toimiva Helsinki, on loistava paikka aloittaa muotoilualan opiskelut. Helsinkin itsessään jo edustaa upeaa muotoilua, sillä vanhoista rakennuksista saatat saada jopa innovaatiota projekteillesi!

Helsingistä löytyy myös paljon taidetta, sekä huippu arkkitehtien laatimia rakennuksia, joita katsellessa taatusti lepää silmä. Mikäli olet artikkelimme johdosta kiinnostunut muotoilusta, olethan ystävällinen ja jätät tästä meille palautetta! On erittäin tärkeää, että asiakaspalvelumme tasoa parannetaan juuri SINUN ohjeiden mukaisesti. Asiakkaat ovat meille kaikki kaikessa, siksi pyrimmekin tuottamaan sinulle parhaimpia mahdollisia artikkeleita, juuri silloin kuin sinulle sopii!

Mikäli sisälläsi heräsi sisäinen designerisi, ei muuta kuin kynä käteen ja veivaamaan hakemusta joko opiskelemaan, tai suoraan töihin! Huomaathan että opiskelun tuoma kokemus & tietämys on varmasti eduksesi, työpaikkoja etsiessä! Onnea hakuun!

Joomla

Toisia pohjia on myös olemassa nettisivujen tekemiseen kuin WordPress, josta oli aiemmin puhetta. WordPress on ehkä kotisivu pohjista tunnetuin, mutta joomla ei tule paljoa perässä. Jos olet tekemässä blogi sivua, on wordpress siinä ehkä se helppo käyttöisempi ja parempi, mutta jos olet tekemässä kotisivu pakettia, kannattaa ehkä miettiä Joomla ratkaisuja. Joomla on todella tunnettu kotisivu pohja. Joomla on vaikuttanut markkinoilla jo monen monta vuotta, ja heillä on hyvin yksinkertainen mutta toimiva ratkaisu.

Tässä ei tarvita mitään casino peli logiikkaa, vaan ainoastaan maalaisjärkeä ja paljon sitä! Netti peli ja ennen kaikkea ne pelit joita pelisivustot tällä hetkellä tarjoavat ovat todella hyviä ja laadukkaita. Näissä yleensä käytetään jotain ratkasuja jotka eivät välttämättä aina ole niin helppo käyttöisiä. Jos on kyse pelisivustosta, jossa pelataan paljon erilaisia pelejä, saattaa helppo olla kaunista. Näin myös monella netticasino sivustolla on tänä päivänä. Pelisivustot tarjoavatkin hyviä casino bonuksia uusille asiakkailleen. Samaa logiikkaa käyttää myös kotisivu pohjana toimiva joomla. Tällä hetkellä Joomla on jopa suositumpi ratkaisu kuin kaikki muut, juuri sen takia, että se on todella yksinkertainen ja helppo käyttöinen. Monen pelisivustot yrittävät tähdätä juuri siihen, sillä se voi olla todella tärkeää saada mahtava ja toimiva netti peli paketti toimimaan omalla pelisivustolla. Tällä hetkellä voidaan miettiä jo sellaista ratkaisua, että netticasino tarjoaisi aina casino bonus etuja kun olet tekemässä talletusta. Löydä sinulle sopivin sivusto, klikkaamalla pelisivusto linkkiä! Olit sitten uusi tai vanha pelaaja. Panu teki eilen myös talletuksen Maxino netticasinolle, ei käynyt kortti tällä kertaa. Pokeri pöydässä istui varsinainen valas joka vei hänen rahat. Samat kävi minulle kun pelasin eilen rulettia.

Laptop erot

Viimeisimmissä artikkelissa puimme vähän erilaisia asioita, ennen kaikkea vähän peleistä liittyviä asioita ja myös sitten WordPress kotisivu pohjat. Sivusto pohjat ovat aina todella mielenkiintoinen puheenaihe. Niin on myös kaikki tietokone komponentit ja ennen kaikkea laptop komponentit ja niiden erot. Tällä hetkellä on mahtava tarjonta Suomessa, mitä nyt tulee sitten tietokone tai muihin tietokoneisiin liittyviin komponentteihin. Oli kyse sitten prosessorista, emolevystä tai sitten vaikka kovalevystä, näitä kaikkia komponentteja hyvällä tarjonnalla. Kannattaa aina ilman muuta tarkistaa kaikki arvostelut ja tehdä hinta vertailuja, jos sinulla on mahdollisuus siihen. Sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta tehdä hinta vertailua. Kaikille se on totta kai sallittua, mutta kaikki eivät sitä tee jostain syystä.

Sen takia kannattaa aina ostaa laptop joka toimii niin hyvin, että varmasti pyörii casino peli kuin casino peli. Oli kyseessä sitten netticasino peli taikka jokin muu kolikkopeli automaatti, jota haluat pyörittää niin kannattaa olla hyvä laptop jo siinä vaiheessa hommattu. Jos casino peli ei pyöri taas tarpeeksi nopeasti, sanotaan että joku jackpot peli vaikka tökkii pelin aikana, niin kannattaa pitää huolen siitä, että seuraava laptop jonka ostat on tarpeaksi nopea pyörittämään netticasino pelejä kuten Starburst, Gonzo’s Quest tai sitten vastaavasti jackpot peli Mega Fortune automaattia. Kannattaa myös muistaa, että laptop ei välttämättä ole huono, vaikka se on hidas. On olemassa kolikkopeli automaatteja jotka vaativat todella paljon tehoja. Yksi näista on Mega Fortune ja toinen on Gonzo’s Quest. Netticasinot muuten eivät tarvitse niin paljon tehoja, mutta kolikkopeli automaatit tarvitsevat varmasti!

WordPress

WordPress

Edellisissä artikkeleissa olemme kirjoitelleet kaikenlaisista kotisivustoihin ja tekniikkaan liittyvistä aiheista. Tänään kuitenkin otetaan askel ja harppaus eteenpäin ja ruvetaan kirjoittelemaan vähän siitä, mitä pohjia voit käyttää kun teet kotisivua. Kotisivu pohjia ja malleja on monia, yksi ehkä tunnetuimmista pohjista on ilman muuta wordpress. WordPressiä käyttää tänä päivänä meidän omien arvioiden mukaan miljoonat kotisivut. WordPress on todella helppo käyttöinen ja yleensä sitä käytetään niin kotisivujen kuin sitten blogien tekemiseen ja niiden päivittämiseen. Se on todella helppo tapa päivittää niin kotisivuja tai sitten blogia. Miten WordPress toimii? Käytännössä se toimii sillä tavalla että, kun olet ostanut domainin ja maksanut ylläpidon omistamallesi domainille, voi lisätä sinne täysin uusia kotisivu pohjia. Kotisivu pohja voi olla täysin tyhjä kun aloitat kotisivujen työstämisen. WordPress on yksi näistä pohjista.

Kun puhutaan kotisivuista ja muista mielenkiintoisista asioista, olemme myös huomanneet että peliala on yksi ala joka käyttää näitä pohjia heidän kotisivuille ja blogiin. Netti peleistä puheen ollen kävin itse asiassa eilen kokeilemassa vähän video-pokeri peliä ja kolikkopeli laitteita. Video-pokeri on tietysti mukava peli, mutta peliautomaatit ja ennen kaikkea video kolikkopeli tyyppisissä laitteissa voi voittaa enempi. Ennen kaikkea jackpot kolikkopeli laitteista voi saada jotain isompia voittoja. Minulla tietysti on haaveena voittaa jackpot kolikkopeli voitto, mutta ei sitä jackpot voittoa voi olettaa että se osuisi eikä minua harmita vaikka en voittaisikaan. Video-pokeri peli on siinä mielessä mukava pelata, koska jotkut netticasinot tarjoavat casino bonukset juuri siihen peliin. Ellei casino bonukset ole käytettävissä, pidän huolen siitä että minulla on ainakin ilmaiskierroksia joita voit netticasino sivustolla pyöritellä.

Hyvä tietää internetistä

Olemme jo pitkään ajatelleet kirjoittaa vähän internettiin ja siihen kuuluvia artikkeleita. Tällä kertaa teemme myös niin, sillä artikkelin pääsääntöinen tarkoitus ja aihe on hyvä tietää internetistä.

Internettiä käyttää miljardeja ihmisiä. Tällä hetkellä löytyy kotisivuja lähestulkoon joka lähtöön. Kannattaa kuitenkin olla aina valppaana kun käyttää internettiä. Ei kannata koskaan kertoa omia henkilötietoja, tunnuslukuja, salasanoja tai mitään muita tärkeitä tietoja.  Kannattaa aina pitää tiedot salassa! On hyvä myös käyttää jotain virustorjunta ohjelmia. Kotimaisista esim. f-secure on tuttu ja turvallinen ja hyvin luotettava. On olemassa myös toisia virustorjunta ohjelmia jos haluat kokeilla jotain kansainvälisiä.

Jos olet pelaamassa uhkapelejä netissä, pidä aina huoli siitä että pelaat turvallisella netticasino pelisivustolla. On olemassa niin paljon erilaisia pelisivustoja jotka eivät ole yhtä turvallisia kuin nämä kaikkein parhaimmat. Kannattaa olla aina varuillaan. Pelätä ei kannata, mutta on hyvä tiedostaa että internetissä kaikki ei välttämättä ole aina niin ruusuista kuten luvataan. Netticasinot ovat tänä päivänä aika turvallisia. Kaikkein turvallisimmat netticasinot ovat saaneet pelilisenssin joko Curacao saarelta tai sitten vastaavasti Maltalta. Nämä peliyhtiöt joilla ovat lisenssit näissä paikoissa tarjoavat yleensä ihan suhteellisen hyviä casino bonus tarjouksia ja casino kampanjoita. Parhaimmat casino kampanjat voit käydä lukemassa casino-bonukset.com sivustolta. Heillä on aina tarjolla järkeviä casino bonus tarjouksia ja löytävät aina hyviä netticasino sivustoja jossa voit käydä pelaamassa ja osallistua johonkin mielenkiintoiseen netticasino kampanjaan.

Netissä on olemassa myös todella hyviä ja turvallisia sivustoja joista voit käydä katsomassa video pätkiä. Yksi ehkä tunnetuimmista on youtube. On olemassa myös sivustoja jotka näyttävät videoita mutta ovat täynnä kaikenlaisia viruksia. Ole varuillasi kun surffailet netissä!

Google ja muut mielenkiintoiset asiat

12 AMDesign.fi – Google ja muut mielenkiintoiset asiat

Olin vähän tietokoneella ja googletin erilaisia asioita, kun silmääni pisti yksi todella mielenkiintoinen asia, nimittäin peliala ja Mega Fortune peli. Mega Fortune pelissä on jackpot lauennut vain muutama päivä sitten. Onnekas voittaja voitti n. 5,3 miljoonaa euroa. Pelissä on tunnetusti aina todella kovia jackpot voittoja. Tämä kyseinen peli on oma henkilökohtainen suosikki pelini. Pelissä voi pelata vaikka 1 sentin panoksella. Jos pelaat kaikkia linjoja, pelaat 25 linjalla. Itse pelaan aina 25 linjalla, koska silloin on voitto mahdollisuuksia monella linjalla. Pelissä voit pelata myös erilaisilla panoksilla. Jos haluat pelata kaikilla 25 linjoilla, voit panostaa esim. 1 sentin per linja, jolloin yksi kierros maksaa yhteensä 25 senttiä.

Jos haluat pelaa isommilla panoksilla, se onnistuu vallan mainiosti. Jos sinulla on esim. linja panoksena 2 senttiä, silloin kokonaispanos 25 linjalla on 50 senttiä, vastaavasti 4 senttiä niin silloin kierros maksaa 1 euron verran jos pelaat 25 linjalla. Mega Fortune pelissä voit voittaa Mega Jackpot voiton jo minimi panoksella. Voit myös voittaa muita jackpot voittoja kun pelaat Mega Fortune peliä. Pelissä on myös rapid jackpot ja major jackpot voitot. Nämä voitot eivät ole yhtä suuria kuin sitten mega jackpot. Rapid jackpot voitto on yleensä noin 1000 euron paikkeilla, vähän molemmin puolin. Major jackpot voitto voi olla aina 20.000 € asti aina sitten yli 100.000 € asti. Nämä kyseiset jackpot voitot ovat aina pelisivustokohtaisia. Joillakin sivustoilla voi olla eri suuruisia jackpot voittoja ja joillakin on suurempia, toisilla on pienempiä. Ei muuta kuin onnea peleihin!