Segmentointi ja suuntautuminen on tärkeää

Useamman yrityksen kompastuskivi on halu tuottaa kaikille kaikkea. Tai ainakin luoda sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka palvelevat mahdollisimman montaa eri segmenttiä tai monia erilaisia ihmisiä. Tämä ei kuitenkaan ole useinkaan se menestyksen avain, sillä tällaiset kompromissiratkaisut eivät useinkaan tyydytä kenenkään tarpeita täydellisesti. Tärkeämpää olisikin keskittyä sataprosenttisesti juuri valittuun segmenttiin, ja pitäytyä siinä.

Segmentointi

Keskity valittuun asiakasryhmään

Tietenkin riippuu vahvasti myös, että miten suuresta yrityksestä on kyse, ja mille alalle se on suuntautunut, mutta pääsääntöisesti alalla kuin alalla on syytä hieman katsoa, että kenelle tuotteet tai palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu. Jos ei osaa nimetä yhtäkkiä yhtäkään potentiaalista ostajaa yrityksen tuotteille tai palveluille, ei niitä siinä tapauksessa ole välttämättä paljoa. Miten segmenttejä sitten voidaan lähteä luomaan, ja mistä tietää, kenelle tuote on tarkoitettu käytettäväksi, tai palvelu koettavaksi?

Luo mielessäsi kuva asiakkaasta

Useimmiten yritysidea lähtee käyntiin jonkin tarpeen tunnistamisesta. Jokin tuote tai palvelu on puutteellinen, tai sitä ei ole vielä ollenkaan olemassa. Tällöin yritysidean keksijä tunnistautuu jopa itse mahdolliseksi asiakkaakseen, ja voikin ruveta skannaamaan tuotteensa tyypillistä käyttäjää jopa itsensä kautta. Tyypillisiä, yksinkertaisia kysymyksiä mahdollisen asiakkaan suhteen ovat esimerkiksi:

  • Minkä ikäinen potentiaalinen asiakas on?
  • Mitä henkilö tekee työkseen?
  • Mitä hän tekee vapaa-ajallaan?
  • Mitkä asiat ovat juuri hänelle tärkeitä tuotteissa ja palveluissa?Nämä asiat voivat kuulostaa jopa itsestään selviltä, mutta silti yllättävän usein kokeneissakin ja ammatillisissa yrityksissä nämä peruskysymykset jäävät kysymättä, kun ollaan niin innoissaan uuden kehittelemisestä. Näin käykin helposti start-upyrityksissä, kun ideoita luodaan nopeasti ja karsimatta. Start-upissa nimenomaan onkin usein ideana löytää niin sanottu Niche -markkina. Tämä tarkoittaa pienen pienetä segmenttiä, jotka käyttäisivät varmasti tuotetta paljon. Ne voivat olla esimerkiksi johonkin subkulttuuriin kuuluvia henkilöitä, jotain tiettyjä arvoja edustava ryhmä tai jossain tietyssä elämänvaiheessa olevat ihmiset, joille ei ole markkinoilla tarjolla ratkaisua heidän senhetkiseen ongelmaan.

Aina ei tarvitse tuottaa parempaa

Toinen yleinen harhakäsitys, missä ei oteta käyttäjäryhmää ja segmenttiä huomioon, on tuotteiden kehitys. Ajatellaan, että aina on syttä luoda parempaa ja kehittyneempää versiota tuotteista, mutta useimmiten tämä myöskin nostaa tuotteen hintaa markkinoilla. Tämä voikin olla hyvinkin epäsuotuisa muutos asiakasryhmälle. Esimerkiksi puhelimissa kaikki eivät haluakaan kehittyneintä ja uusinta versiota, vaan yksinkertaisempi ja havlempi perusmalli voikin olla juuri se, mitä potentiaaliset asiakkaat ovat vailla. Mieti siis aina, kenelle tuotetta valmistat! Älä kuitenkaan sorru liiaksi stereotypioihin ja yleistyksiin, sillä kaikki ovat kuitenkin yksilöitä, joiden tarpeita et voi ennustaa liiaksi.

Uusia innovaatioita palvelumuotoilun avulla, osa 1

Palvelumuotoilu synnyttää innovaatioita

Palvelumuotoilu on nyt viime vuosina ollut pinnalla. Palvelumuotoilu käsitteenä ei kuitenkaan heti välttämättä aukene, mutta käytännössä palvelumuotoilu on siis sitä, että yrityksen jo olemassa oleviea palveluita tai tuotteita tutkitaan, suunnitellaan ja parannetaan muotoilusta peräisin olevien menetelmien avulla. Palvelumuotoilun avulla on mahdollista saada tarkempaa tietoa yrityksen mahdollisista heikoista osa-alueista, jotka kaipaavat esimerkiksi juuri uusia innovaatioita.

Miksi palvelumuotoilu

Nykyään palvelukokemuksella on erittäin suuri merkitys asiakassuhteissa. Asiakkaat vaativat tänä päivänä paitsi laadukkaita tuotteita ja palveluita, myös unohtumattomia elämyksiä. Niiden ei tietenkään tarvitse olla mitään erikoisia ja ilotulituksia vaativia tapahtumia, vaan kokonaisuudessaan yksi asiakaspalvelutapahtuma on jo omanlaisensa uniikki elämys ja kokemus. Palvelumuotoilun välineillä on mahdollista tarkastella palvelutapahtumia pilkkoen ne todella pieniksi eri osa-alueiksi. Näin on helpompi päästä aivan kaikkein pienimpienkin ongelmien jäljille ja kehittää tapoja, joilla ongelmat saadaan joko vähennettyä tai jopa kokonaan poistettua palvelutapahtumista.

Palvelumuotoilun tavoitteita ja käsitteitä

Palvelumuotoilu tähtää siihen, että käyttäjälähtöinen suunnittelu vastaa sekä käyttäjien tarpeisiin että tyydyttää tavoitteita, joita liiketoiminnallisesti on asetettu. Kuulostaa jargonilta, eikä totta. Selkeytetään asiaa hiukan palvelumuotoilun eri termein. Palvelumuotoilussa tutkitaan asioita kuten palvelun kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku.

Kontaktipiteet ovat tilanteita ja asioita, jonka kautta kukin palvelu koetaan, aistitaan ja nähdään. Tällaisia kontaktipisteitä voi olla vaikkapa vaatekaupassa, kuten Lindexillä seuraavat asiat: mainokset, julisteet, puhelinasiakaspalvelu, kaupan nettisivut, kanta-asiakaskortti, sovituskopit, työntekijät ja muut asiakkaat. Kontaktipisteet taas on palvelumuotoilussa jaettu neljään eri luokkaan, eli tiloihin, esineisiin, ihmisiin ja prosesseihin. Käydään tässä selkeyden vuoksi näitä luokkiakin hiukan tarkemmin lävitse.

Innovaatioita vaatekauppaankin!

Kontaktipisteet

Tiloiksi luetaan kaikki paikat, joissa asiakkaalle näkyvä osa tapahtuu. Tällaisia paikkoja ovat esimerkkinä käytetyssä vaatekaupassa kassan alue, itse kaupan tilat kokonaisuudessaan, sovituskopit, käytävät. Myös vaatekaupan verkkosivut voidaan nähdä yhdenlaisena tilana. Tilat ovat juuri ne asiat, jotka antavat asiakkaille vihjeitä siitä, mitä tiloissa voidaan tehdä. Tilat siis vaikuttavat koko asiakkaan käytökseen. Tilat ovatkin todella tärkeässä asemassa ja niihin tulisikin kiinnittää aivan erityistä huomiota. Monesti tilat ovat myös niitä kontaktipisteitä, joiden puitteissa on mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin. Palveluita mietittäessä ja uudelleenjärjestäessä kannattaa kiinnittää huomiota asioihin, kuten sisustus, valot, musiikki ja muut äänet sekä tuoksut. Nämä kaikki ovat merkityksellisiä asioita, eikä niitä tulisi ylenkatsoa, vaan nimenomaan panostaa niihin.

Esineitä taasen ovat objektit, joita tiloista tai lähiympäristöstä on löydettävissä. Vaatekaupassa esineitä ovat tietenkin kassan tarvikkeet, itse vaatteet ja mallinuket, istuimet, peilit ja jopa henkarit. Lisäksi myös vaatekaupan henkilökunnan käyttämät asut ja tarvikkeet voidaan nähdä tärkeänä osana palvelumuotoilua, sillä myös ne ovat asiakkaan havaittavissa ja täten vaikuttavat kokemukseen.

Prosessit taas ovat asioita, jotka määrittelevät tavan, joilla palvelut tuotetaan. Jokainen prosessi ja jokainen rutiini, jota esimerkiksi vaatekaupan henkilökunta toistaa, voidaan palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti määrittää jokaiseen pienimpäänkin yksityiskohtaan. Ja mitä tällaiset prosessit tai rutiinit sitten ovat? Vaatekaupassa ne ovat esimerkiksi tapa, jolla asiakasta tervehditään  tai vaikkapa se, miten asiakasta autetaan löytämään etsimänsä tyylisiä vaatteita.

Lopuksi päästään ihmisiin. Palvelumuotoilu jakaa ihmiset kahteen eri osaan: asiakkaisiin ja asiakaspalvelijoihin. Palvelu muodostuu näiden kahden välisestä kanssakäymisestä ja vuorovaikutuksesta. Tällainen tapahtuma on useimmiten monimutkainen ja se elää koko tilanteen alusta loppuun. Palveluiden tutkiminen ja kehittäminen on haastavinta ehkä juuri tämän takia: palvelut tapahtuvat reaaliajassa eikä niihin pääse palaamaan myöhemmin, poislukien tietysti esimerkiksi nauhoitetuissa puheluissa tai sähköpostikeskusteluissa käydyt palvelutapahtumat. Yritys voi kuitenkin ohjata työntekijöitään palvelemaan asiakkaita tietyissa raameissa. Lisäksi useat yritykset yhdenmukaistavat palvelua pukemalla työntekijät työuniformuihin; tämä luo kokonaisuutta joka auttaa sekä asiakasta, että työntekijää.

 

Palaamme tähän aiheeseen tulevissa postauksissamme, joissa syvennymme vielä tarkemmin muun muassa siihen, miten palvelumuotoilu synnyttää uusia innovaatioita. Pysykää kuulolla!

Miten innovointia ja luovuutta voidaan johtaa organisaatiossa?

Luovuuden johtaminen
Haluamme tuoda sivustollamme esiin uusia innovaatioita, ja innovoinnista syntyneitä tuotteita. Tällä kertaa haluammekin hieman pohtia, mikä saa Start-up yritykset ja muunlaistekin tahot kehittelemään liiketoimintaansa ja hiomaan uusia ideoita ja tuotteita. Mistä innovaatio oikeastaan muodostuu, tai mitä kehittymiseen ja hyvän keksinnön syntymiseen tarvitaan? Sen sijaan että tässä artikkelissa pohtisimme pelkästään luovuuteen vaikuttavia seikkoja henkilökohtaisesti, pohdimme sitä yrityksessä. Millainen johtajuustyyli siis sopii luovan ja innovatiivisen työympäristön luomiseen?

Autenttinen johtajuus innovoinnin lähteenä

Autenttinen johtajuus määriteltiin neljän tekijän kautta: se lisää itsetuntemusta, luo sisäistetyn moraalikäsityksen organisaatiossa, luo läpinäkyvää vuorovaikutusta työntekijöiden ja johtajan välillä ja luo tasapainoista tiedon prosessointia. Toinen perspektiivi autenttiseen johtajuuteen on artikkelissa esitetty Avalion näkemys, jonka mukaan johtajan tulee olla tietoinen omista vahvuuksista, heikkouksista ja johtajuuden vaikutuksista itseensä, sekä hyväksyä nämä ja olla oma itsensä.

Tieteellinen artikkeli pohjalla todisteena

Tämän autenttisen johtajuuden vaikutusta tutkittiinkin Müceldilin,Turanin & Erdilin vuonna 2013 julkaistussa artikkelissa heidän tutkimuksestaan. Artikkeli julkaistiin alkunperin nimellä: The influence of authentic leadership on creativity and innovativeness.

Kokonaisuudessaan, artikkeli loi empiiristä näyttöä autenttisen johtajuuden positiivisesta vaikutuksesta luovuuteen ja innovatiivisuuteen, sekä tuki aiempaa tutkimusta näiden yhteydestä. Se loi myös uutta tietoa etenkin itsetuntemuksen ja tasapainotetun tiedon prosessoinnin tärkeydestä innovatiivisuuden lisäämiseksi organisaatiossa. Jatkotutkimusehdotuksiksi ehdotettiin tutkimusta muissa kulttuuriympäristöissä, muilla metodeilla ja pohtien muita mahdollisia autenttisen johtajuuden ja innovatiivisuuden välisiä muuttujia kuin luovuutta. Lisäksi, voidaan tutkia muita autenttisen johtajuuden hyötyjä kuin innovatiivisuuden lisääminen.

Koen tutkimuksen aihealueeltaan oleelliseksi, sillä innovatiivisuuden tärkeyden korostumisessa kompleksisessa, globalisoituvassa toimintaympäristössä on syytä pohtia, mikä on johtajuuden rooli tähän, ja millainen johtajuus on tehokkainta tällaisessa kontekstissa. Müceldili ym. (2013, s. 679-680) vetoaa, että tämä tutkimustieto on oleellista niin tutkijoille kuin käytännön johtajuuttakin harjoittaville. Koska tutkimus toi esille erityisesti tasapainotetun tiedon prosessoinnin ja itsetuntemuksen merkityksen autenttisessa johtamisessa, oli hyvä, että näistä annettiin myös käytännön esimerkki, että niitä voidaan soveltaa luoden reiluja päätöksentekoprosesseja sekä objektiivista ja analysoivaa tiedonkäsittelyä (Müceldili ym., 2013, s. 680).

 

OnePlus puhelimet

oneplus

Kaikki varmaan ovat joskus kuulleet OnePlus merkkisistä älypuhelimista, jotka tulivat joitakin vuosia sitten markkinoille. OnePlus on tunnettu sen halvasta hinnasta ja toimivuudestaan sekä siitä, kuinka aluksi OnePlus puhelimia oli vaikea ostaa sillä se oli ainoastaan ostettavissa, mikäli asiakas oli saanut itselleen haalittua ostoon vaadittavan koodin.

Tämän jälkeen OnePlus oli ostettavissa tiettyinä viikonpäivinä sekä erikoistilanteissa esimerkiksi Black Fridayna. Vielä tänäkään päivänä ei OnePlus puhelinta ole mahdollista saada yhdestäkään myymälästä vaan se on saatavilla ainoastaan verkosta.

OnePlus tarkemmin

OnePlus on kiinalaisen OnePlus yhtiön valmistama puhelin, jonka huhutaan olevan halpa, mutta laadukas. Aluksi puhelin oli ostettavissa aikaisemmin kertoman kutsujärjestelmän mukaan, mikä aiheutti sen ympärille enemmän hypetystä ja tällä puhelinta saatiin markkinoitua paremmin muidenkin tietoisuuteen.

Kyseessä on puhelin, jossa on kuudesta erilaisesta lisenssimenetelmästä koostuva 13 megapikselin kamera. Kamerasta löytyy LED kaksoissalama ja sillä pystyy kuvaamaan 4D videota. OnePlus sisältää valmistajan oman kamerasovelluksen, mikä tekee kamerasta myös erilaisen esimerkiksi iOS:n sekä Androidiin nähden. Puhelimesta löytyy myös kolme gigatavua käyttömuistia sekä mallista riippuen talletustilaa 16 tai 64 gigatavua. Puhelimesta ei löydy paikkaa muistikortille.

OnePlus puhelimeen on esiasennettuna CyanogenMod 11S puhelimen Android 4.4 -käyttöjärjestelmän päälle. Kyseinen käyttöjärjestelmä tunnetaan Androidia monipuolisempana. Se ei myöskään sisällä puhelinvalmistajan omia sovelluksia. Nyt OnePlus on julkaissut myös oman käyttöjärjestelmän nimeltä OxygenOS. OnePlus on luvannut puhelimiin päivityksiä vähintään kahdeksi vuodeksi.

OnePlus mielipiteet sekä kehitys

OnePlus puhelin on otettu todella avoimin mielin vastaan ja se on saanut paljon kehuja laadukkuudestaan. Joitakin risujakin on matkaan mahtunut sillä OnePlus puhelinta on myös moitittu muun muassa sen ajoittaisesta kaatuvuudesta johtuen sekä sen joistakin kuuluvuusongelmista.

Vuonna 2014 OnePlus on ilmoittanut, että ovat myyneet kyseistä puhelinta jo huikeat yli puoli miljoonaa kappaletta. Summa on huikea ottaen huomioon, että kyseistä puhelinta ei ollut mahdollista saada kuin rajotetusti sekä ainoastaan verkosta. Tähän päivään mennessä OnePlus puhelinta on pyritty kehittämään kolmessa eri mallissa ja siinä on hyvin onnistuttukin, lisäksi puhelimen tunnettavuus on kasvanut alun jälkeen sekä niitä on nykyään huomattavasti helpompi ostaa.

Valkee – Terveysteknologiaa vai huuhaata?

valkee

Valkeen valmistamat kirkasvalokuulokkeet ovat olleet yksi pitkään pinnalla olevista terveysteknologiatuotteista. Start up -yrityksenä toimintansa aloittanut Oululainen Valkee Oy on saanut muun muassa Tekesin rahoitusta. Myös sijoittajat ovat olleet aktiviisesti mukana toiminnassa, sillä yritys lähti kasvamaan vauhdilla.

Korvavalon toiminta perustuu sen kirkkaaseen valoon. Uskotaan, että aivoissa on reseptoreita, jotka aistivat valoa. Kun korvavaloja käytetään, valo tunkeutuu korvakäytää pitkin suoraan aivoihin kallon luiden läpi ja aktivoi nämä reseptorit. Tämä vaikuttaa suoraan ihmisen vireystilaan sekä muihin toimintoihin. Sanotaan, että yleisestikin ottaen suomalaiset kärsivät eniten valonpuutteesta sekä kaamosmasennuksesta, jolloin korvavalot olisivat erityisesti kaamosmasennukseen helppo ja edullinen hoitomuoto.

Korvavalon on sanottu auttavan erityisesti kaamosmasennuksen hoidossa sekä aikaerorasituksessa. Korvavaloja on markkinoitu nimenomaan kiireisille bisnesmiehille sekä -naisille, jotka työnsä puolesta joutuvat lentämään pitkiä erityisesti mannerten välisiä lentoja, jolloin aikaeron vaikutukset todella tuntuvat. Laitetta on markkinoitu myös urheilijoille, jotka joutuvat matkustamaan pitkiäkin kisamatkoja.

Valkeen korvavaloa on kritisoitu siitä, onko tutkimuksissa tehdyillä tuloksilla faktapohjaa vai perustuvatko tutkimustulokset johonkin muuhun tekijään kuten ruokavalioon tai unen määrään. Tutkimuksissa on käytetty sekä testiryhmiä että lumeryhmiä. Medioissa on myös puhuttanut se, mten Valkeen tutkimusväitteet ovat menneet julkisuudessa läpi ja miten professoreiden arvovaltaa on käytetty hyväksi tutkimustuloksia julkaistaessa. Muun muassa Skepsis on antanut korvavaloille huuhaa-palkinnon vuonna 2012 perusteluina liian vähäinen tutkimus sekä perusteeton markkinointi.

Viime aikoina Valkeen tilanteesta on tullut uutisointia, että yrityksen tulos on romahtanut. Tämä ei tiedä hyvää niille lukuisille sijoittajille, jotka ovat yritykseen sen nousukausina sijoittaneet. Valkee on saanut muun muassa presidentti Sauli Niinistön myöntämän INNOSUOMI-palkinnon vuonna 2010.

Nähtäväksi jää, miten yritys toimii jatkossa, keksivätkö yrittäjät jotain uutta ja innovatiivista vai jäävätkö nämä kirkasvalokuulokkeet vain tähdenlennoksi.

Bittium – tulevaisuuden suunnannäyttäjä?

bittiumin-logo

Bittium Oy on oululainen yritys, jonka erikoisalaa on turvallisuuteen keskittyvien viestintä- ja liittyvyysratkaisuihin liittyvien kehitysprojektien parissa. 30 vuotta toiminut firma on hankkinut itselleen laajan asiakaspohjan, johon kuuluvat yhtiön referenssien mukaan muun muassa korkealuokkaisista hisseistään tunnettu Kone, terveysalan jätti GE Healthcare, Nokia sekä urheiluvaatevalmistaja Adidas. Yhtiö on listattu Helsinkin pörssin päälistalla.

Aiemmin Elektrobitin nimellä tunnettu yhtiö vaihtoi nimeään heinäkuussa 2015, kun sen Automotive-liiketoiminta myytiin saksalaisille Continentalille. Kauppa oli merkittävä muutos yhtiön strategiseen linjaukseen. Tällä hetkellä yrityksen liikevaihto on n. 60 miljoonaa euroa vuosittain, mutta yhtiö on kertonut odottavansa yli 10 prosentin vuosittaista kasvua liikevaihtoonsa.

Tough mobile -älypuhelin mullistaa markkinat?

Bittiumin erikoistuotteena on viranomais- ja puolustusmarkkinoille kehitetty Tough mobile -älypuhelin, jonka tarkoituksena on olla kestävä ja korkean tietoturvan tason älylaite. Sitä tuotetaan ja kehitetään Suomessa. Asiakaskuntaan kuuluu muun muassa Suomen Puolustusvoimat, joka on tilannut laitteita maailmalle. Vaikka laitteita ei ole toistaiseksi mennyt merkittäviä määriä, kohdistuu niihin kyberturvallisuuden megatrendin hallitessa merkittäviä odotuksia. Yhtiö korostaakin, että kotimaisen puolustusjoukon referenssi on sille erittäin tärkeä kansainvälisten kauppojen kannalta.

Terveysteknologia toimii uutena ajurina

Bittium on niin ikään vahvasti mukana terveysteknologiassa, johon liittyvää strategiaa yhtiö vahvisti kahdella hiljattain suoritetulla yrityskaupalla, kun se osti kuopiolaisen Mega Elektroniikan ja MegaKoton viime syksynä. Se on kehittänyt useita ratkaisuja muun muassa neurotieteiden parissa. Tällaiset innovaatiot voivat olla tulevaisuuden kannalta erittäin mullistavia, sillä sairaanhoidon povataan siirtyvän yhä vahvemmin ja vahvemmin ihmisten kotiin, jossa hoitoa järjestetään etänä. Alan markkinat ovatkin valtavat, ja sen kärkipäässä kulkee Suomi. Sektorin vienti kotimaastamme on kasvanut rajusti, sillä yhteenlaskettu kokonaisarvo ylitti maagisen kahden miljardin rajan alkuvuodesta.

Mukaan hävittäjäbisneksiin?

Suomen valtio on ilmaissut kiinnostuksestaan uudistaa Puolustusvoimien hävittäjäkantaa tulevina vuosina. Bittium on niin ikään toiminut alan parissa, ja yrityksen toimitusjohtaja Hannu Huttunen kommentoikin yrityksen kiinnostusta jo viime syksynä. Jos kauppa osuisi yhtiön kohdalle, siirtäisi se sen toiminnan täysin uuteen mittakaavaan.

Onbone Oy – uusi Suomalainen innovaatioyritys

onboneoy

Kyseinen yritys on lääketieteen alalla toimiva suomalainen innovaatioyritys, joka kehittää

ja markkinoi innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä Woodcast-puukipsituotteita niin

ortopedian kuin traumatologiankin vaativiin tarpeisiin. Woodcast-tuotteiden myynnistä

huolehtivat valtuutetut ja asiaan vihkiýtyneet jakelijat, jotka ovat perehtyneet asiaan ja19

osaavat auttaa sekä opastaa. Tämä onkin ollut tärkeää yrityksen kannalta, sillä Onbone

on halunnut todella panostaa siihen että tuotteen myynnistä vastaavat ammattitaitoiset

henkilöt.

 

Ombone Oy:n toiminta perustuu jatkuvaan kehitykseen ja taustajoukoissa hääräileekin

todella osaava ja innostunut tiimi. Yrityksen laaja yhteistyöverkosto koostuu

asiantuntijoista, suomalaisista korkeakouluista sekä sairaaloista. Onbone Oy on eräs

niistä yrityksistä suomessa, joille jatkuva kehittymminen ja eteenpäin meno on ollutkin

alusta asti ensiarvoisen tärkeää ja siitä on pidetty kiinni.Tällä innovatiivisellä yrityksellä

onkin alusta alkaen ollut halu auttaa ja kehittää niin potilaita kuin heidän hyväkseen

työskentelevää hoitohenkilökuntaakin.

 

Kuten nimikin kertoo, kyseessä on osakeyhtiö ja sen hallituksessa istuu

terveydenhoitoalan huippuosaajia, sekä liiketalouden osaajia.

 

Onbone alotti toimintansa kahden innokkaan ja taitavan nuoren tutkijan toimesta

Helsingin yliopistolt, tarkemmin sanottuna Kemian laitokselta. Kyseessä olivat siis

yrityksen perustajat Petro Lahtinen ja Antti Pärssinen. Yhdessä nämä kaksi nuorta

tutkijaa ja innovaattoria huomasivat aukon tarjonnassa ja päättivät tehdä asialle jotakin.

Näin syntyi tämä uusi Suomalainen lippulaiva, joka vie suomalaista osaamista

maailmalle. Loppu onkin historiaa ja nyt voimme seurata innolla ja ylpeydellä kuinka

tämä upea yritys valloittaa maailmaa.

Jolla Oy

Jolla Oy on suomalainen startup-yritys, joka kehittää Sailfish OS -mobiilikäyttöjärjestelmää ja sitä käyttäviä laitteita. Jolla julkaisi samannimisen matkapuhelimen vuonna 2013. Jolla kehittää myös vastaavaa taulutietokonetta. Perustettaessa yrityksen henkilökunta koostui pääosin Nokian entisistä työntekijöistä. Sailfish perustuu Nokian hylkäämään MeeGo -nimiseen Linux -käyttöjärjestelmään. Heinäkuussa 2015 Jolla ilmoitto keskittyvänsä Sailfish OS -käyttöjärjestelmän tekemiseen ja siirtävänsä laitevalmistuksen erilliseen yhtiöön. Jolla Oy:n pääkonttori sijaitsee Nokian entisissä tiloissa Helsingin Ruoholahdessa, ja sen lisäksis illä on tutkimus- ja kehitysyksikkö Tampereella. Yrityksen toimitusjohtaja on Antti Saarnio.

jolla puhelin sailfish suomi startup

Sailfish-alusta esiteltiin ensimmäisen kerran Slush -tapahtumassa Helsingissä 21. marraskuuta 2012. Sailfish OS muodostuu Meegon Merhaaran peruskomponenteista, jonka päälle on rakennettu Jollan Qt Quick ja QML -kirjastoihin perustuva käyttöliittymä. Jotta Sailfishia voidaan käyttää oikeassa laitteessa, laitevalmistajan pitää toteuttaa alustalle vielä laitekohtainen sovitus sekä mahdolliset omat muutoksensa käyttöliittymään.

Matkapuhelinoperaattori DNA on kertonut olleensa mukana Jolla -älypuhelimen tuotekehityksessä ja toi sen myyntiin ainoana operaattorina Suomessa ja ensimmäisenä maailmassa. Helmikuussa 2016 intialainen Intex -puhelinvalmistaja ilmoitti tuovansa myyntiin Aqua Fish -nimisen Sailfish -alustaa käyttävän puhelimen. Puhelin näyttää ulkoisesti ensimmäiseltä Jolla -puhelimelta, mutta on hieman isompi, siinä on neliydinprosessori, 2GB muista ja 5’’:n, 1280×720 pikselin resoluutiolla varustettu näyttö.

Rovio Entertaiment

Yksi suomalaisista menestystarinoista on Rovio Entertainment – tai tutummin pelkkä Rovio. Alunperin yhtiö perustettiin vuonna 2003 nimellä Relude, vuonna 2005 nimi muutettiin Rovio Mobileksi ja vuonna 2011 nimi muutettiin Rovio Etertaimentiksi. Yhtiön tunnetuin peli Angry Birds, joka on tehty älypuhelimille ja tietokoneille.

angry birds

Vuonna 2009 Rovio päätti keskittyä iPhone -pelien tekemiseen. Alkuvuoteen mennessä kaksitoistahenkinen pelitalo oli tehnyt yhteensä 51 mobiilipeliä, joista suurin osa oli javapelejä. Koska App Stroressa oli niin paljon sovelluksia, Rovio tarvitsi erottuakseen erityisen hyvän pelin. Jaakko Iisalo alkoi konseptoida peliä, ja keväällä 2009 hänellä oli kymmenen erilaista ideaa esiteltäväksi. Hänen hahmoideansa pyöreistä linnuista valittiin jatkokehitykseen ja joulukuussa 2009 Angry Birds laitettiin App Storeen, ja viiden kuukauden päästä se oli palvelun ladatuin sovellus Yhdysvalloissa. Peli pysyi melkein kaksi vuotta listan kärjessä tai sen tuntumassa, ollen vielä vuoden päästä julkaisustaan listan ykkönen. Lyhyessä ajassa sadat miljoonat ihmiset olivat ladanneet pelin.

Vuoden 2012 aikana App Storen kolmen kärki oli pitkään Rovion ja Supercellin hallussa: Angry Birds -pelien suosio alkoi kuitenkin osoittaa hiipumisen merkkejä. Vuonna 2012 kuitenkin julkaistu pelisarjan viiden osa Angry Birds Star Wars nousi vielä listaykköseksi, mutta sen jälkeen julkaistut sarjan pelit eivät päässeet listan kärkeen.